Д-р Маргарита Габровска

Home > Човек на годината 2019 > Д-р Маргарита Габровска
Маргарита Габровска е доктор по биоетика, логопед и специалист с фокус ранно детско развитие. През изминалите години Маргарита работи устойчиво за повишаване качеството на грижите за деца с тежки и терминални заболявания. През лятото на 2018г. тя защити докторска дисертация на тема „Етически аспекти на специализираната институционална грижа: палиативни грижи за деца“. В рецензия към труда, проф. Силвия Минева отбелязва: „М. Габровска настоява на необходимостта палиативните грижи за деца да се разглеждат като човешко право и да се обвържат с траен политически ангажимент на държавата към нуждаещите се от такива грижи. Във връзка с тази необходимост е формулирана и изходната хипотеза на изследването, както и основните му задачи, а именно – да се изследва и аргументира възможността за извеждането на палиативните грижи за деца от полето на частното и полагането им в полето на политическия ангажимент и институционалната отговорност с помощта на контекстуализацията на грижата според нейните етически, социални и институционални измерения и прилагането на социално-институционалния подход към изграждането на политики на тези грижи за деца и на грижата като практика в отговор на социалното страдание.“

През същата година Маргарита става съосновател и съпредседател на „Ида – фондация за палиативни грижи за деца“. От края на 2018г. до есента на 2019г. заедно с колегите си от фондацията Маргарита Габровска работи по първия в България по същността си проект, целящ да идентифицира и картографира нуждите от палиативни грижи в страната, събирайки гледните точки на родители, медици и немедицински специалисти, като основа за разработване на стратегия за развитие на палиативните грижи за деца у нас. Номинация от Даниела Лютакова и Албена Петрова

Vladislav-Zlatinov_200x200

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2019

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva