Кампания „Аз държа на себе си“ на Сдружение ГЛОУ

Home > Човек на годината 2012 > Кампания „Аз държа на себе си“ на Сдружение ГЛОУ

Мотиви

Номинирам Сдружение „ГЛОУ” за кампанията му „Аз държа на себе си!”, посветена на стимулирането на младите хора да заемат активна позиция за осигуряване спазването на личните ни правата, равенството на половете и подобряване качеството на живот в България, която през периода Ноември 2011-Октомври 2012 е обхванала в рамките на инициативи на живо близо 200 доброволеца от 37 различни населени места и има повече от 900 последователи в мрежата.

Уникалността на кампанията произтича от факта, че се организира от млади хора за млади хора и е изцяло основана на доброволен принцип. Кампанията предоставя на младежите конструктивни инструменти да разкрият своя лидерски потенциал, за да построят обществена култура на мир и толерантност. Уникалните по своята същност дейности, въплътяващи креативността на младежите, предизвикват синергия на обществено развитие чрез възпитаване на иновативно мислене и желание за промяна.

Кампанията е само част от дейностите на Сдружение „ГЛОУ”, насочени към овластяване на младежи, включващи още обучения за запознаване с правата на човека, толерантност, превенция на трафика и насилието.

Чрез метода връстници обучават връстници се постига разпространение на придобитата информация сред други младежи и това осигурява ефективно мултиплициране на получените резултати.

В резултат на усилията на младите обучители от „ГЛОУ” преди кампания „Аз държа на себе си!” са проведени 7 големи социални инициативи, насочени към млади и възрастни хора, деца в неравностойно положение и опазване на природата. Обединявайки тези целеви групи в своята мисия и разширявайки ежегодишно броят на участниците в инициативите, Сдружение „ГЛОУ” изпълнява своя граждански дълг към едно по-устойчиво и щастливо общество, вдъхновено от амбицията за промяна.

Сайт на сдружението: http://www.bgglow.com

Номинирана от Пламена Йонкова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva