Капка Панайотова

Home > Човек на годината 2009 > Капка Панайотова

Мотиви

Капка Панайотова е емблематична фигура за българската правозащитна сфера. Заслугите и за отстояване правата на хората с увреждания не могат да се изброят. Конкретно нейно постижение от последната година е разработването и застъпничеството за приемането на нов Закон за личната помощ – имайки предвид, че личната помощ е фундаментално условие за гарантиране на равнопоставеността на хората с увреждания и адекватното й организиране и осигуряване с ресурси е изключително необходимо. Капка е основният двигател на тази законодателна инициатива, както и много други подобни дейности на Центъра за независим живот – София през последните 15 години. Сред тях са: застъпничество за осигуряване на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания в България; застъпничество за приемането на нов Закон за хората с увреждания; разработване и прилагане на нова за България схема на организиране и предоставяне на лична помощ; разработване и приемане на столична Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”; насърчаване на критичната мисъл и анализа на механизмите, които лишават българите с увреждания от възможности за равнопоставено участие; овластяване на групи и организации на хора с увреждания от цялата страна за борба срещу дискриминацията по признак „увреждане”; и т. н, и т. н. През годините на неуморна и непрекъсната работа Капка е обучила, вдъхновила и заредила с правозащитна енергия много хора, групи и организации. Номинацията й за „Човек на годината” е логична и заслужена – Капка изпълва със съдържание патоса на подобна инициатива.Номинирана от Теодор Младенов
Капка е способствала за стратегически дела за равен достъп на хората с увреждания до обществената среда – например, заради недостъпността на метростанции и съдебни сгради и заради неадаптираната образователна система. Управляваният от нея Център за независим живот е допринесъл и за законодателна реформа – в частност, чрез Закона за интеграция на хората с увреждания и Правилника за прилагането му, и Закона за защита срещу дискриминацията.Допълнение към номинацията от БХК

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva