Кристина Рангелова

Home > Човек на годината 2014 > Кристина Рангелова

Мотиви

Юрист по образование, учител по призвание. Застъпник на правата на децата в България. Съидейник и администратор на сайта www.pravatami.bg – ориентиран към гражданското образование на населението и ограмотяване в посока права и задължения на гражданите. Посвещава времето си в момента да работи като учител по английски език в малко селище с преобладаващо етническо население с нисък социален статус. Всеотдайна идеалистка, чиито интереси са в полза на всяко дете, което се нуждае от помощ.

Причините, поради които реших, че тя заслужава номинация, са свързани с два осъществени проекта, по които работи и постига успехи.

Първият проект е сайтът www.pravatami.bg – „разкодираните закони“. Според мен задачата, която си е поставила, е свързана с правата и задълженията ни като граждани. В сайта Кристина разработва различни казуси, в които изпадат ежедневно стотици граждани на държавата ни – нелоялна конкуренция, нелоялни търговски политики, липса на правна култура за последиците от различни битови дейности. Представляват безплатни и разумни консултации, свързани с казуси от ежедневието. Това е нейният начин да помогне на всеки, срещнал затруднения с ориентацията в неизбродимото море от правни норми, но по-важното, според нея е, че проектът ще даде възможност да се изгради едно балансирано общество, където фундаменталните човешки права са не само абстрактни конструкции, но имат строго конкретно битие. В момента аз работя като учител и използвам материалите от този проект, за да създавам в моите ученици гражданска култура, информираност за правата и задълженията на всеки гражданин на Р България.

Вторият проект е образователната реформа – Кристина приема предизвикателството за промяна в нагласите на обществото и е учител по програмата на Фондация“Заедно в час“. В момента вече втора година е действащ учител по английски език в село Житница, Пловдивска област. Идеалните цели на проекта са: достъп до качествено образование и възможност за реализация на всяко дете. Кристина е вдъхновител за децата, на които преподава, но и на техните родители – в нейно лице виждат промяната, за която всички говорят.

А аз виждам в лицето на Кристина оптимистичното бъдеще на нашата държава.

Номинирана от Диана Леонтиева

kristina-rangelova-400x400

НОМИНАЦИЯ

Човек на годината 2014

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva