Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”

Home > Човек на годината 2013 > Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”

Мотиви

Номинирам Център „Амалипе” за дългогодишната им посветеност и работа в посока образование, здравеопазване, интегриране и разбирателство на ромските малцинства в българското общество. Смятам, че техните дейности имат правозащитен характер. Пример е стартиралият през 2013 г. проект REdHNET – „Ромите и образователните и жилищни политики: споделяне на основни връзки”, който има за цел да повиши ангажираността и осведомеността на институциите и обществото относно жилищните и образователните потребности на ромските общности.

Също мисля, че работата на „Амалипе” има значителен потенциал за сплотяване на обществото, и то в тази болезнена, но много важна сфера, а именно – образованието. Става дума за клубовете за извънкласни занимания „Фолклор на етносите”, които „Амалипе” подкрепя с помагала, обучения на учители и разработени стратегии за проблемни области като отпадането на ученици от училище, липсата на толерантност и т.н. Прекрасно е, че тези клубове събират деца от различни етноси и ги учат на приятелство и уважение.

Страницата на Център „Амалипе“ е: www.amalipe.com.Номинирани от Радослав Стоянов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva